Tiếng anh

Vocabulary – Từ vựng – Unit 1. My New School – Tiếng Anh 6 – Global Success

UNIT 1. MY NEW SCHOOL

(TRƯỜNG HỌC MỚI CỦA TÔI)

1. activity gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

2. art gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

3. bicycle gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

4. backpack gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

5. binder gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

6. boarding school1594975090 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

7. calculator gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

8. classmate gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

9. compass gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

10. creative gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

11. diploma gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

12. equipment gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

13. excited gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

14. folder gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

15. greenhouse gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

16. help gb 1 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

17. ink bottle1594975347 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

18. international gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

19. interview gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

20. judo gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

21. knock gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

22. locker gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

23. mechanical pencil1594975497 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

24. notebook gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

25. overseas gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

26. pencil case1594975573 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

27. pencil sharpener1594975643 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

28. pocket money1594975680 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

29. poem gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

30. private tutor1594975734 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

31. remember gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

32. rubber gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

33. ruler gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

34. school bag1594975824 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

35. school supply1594975862 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

36. share gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

37. smart gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

38. surround gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

39. swimming pool1594975967 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

40. textbook gb Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM

Bklearning.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button